Teknisk förvaltning

Hos oss får varje bostadsrättsförening/fastighet en personligt ansvarig förvaltare. Det långsiktiga förvaltningsarbetet utgår från fastighetens underhållsplan. Har ni ingen underhållsplan så ser vi till att en sådan upprättas. Med utgångspunkt från planen redovisar vi en strategi för fastighetens underhålls- och renoveringsarbeten. Med långsiktigt underhåll avser man större arbeten så som exempelvis renovering av fasader, byte av fönster, målning av trapphus och byte av värmesystem. 

Utöver det planerade underhållet finns alltid behov av att utföra ett löpande underhåll. Det kan handla om en trasig fönsterruta, skadegörelse, byte av en ventil och diverse servicearbeten. Förvaltaren deltar vid fyra styrelsemöten per år. Vid dessa kvartalsvisa möten lämnas en förvaltarrapport som beskriver det gångna kvartalets arbeten och förslag till åtgärder som bör utföras härnäst. Förvaltaren fungerar som styrelsens rådgivare, han infordrar offerter avseende beslutade åtgärder och fungerar som projektledare vid arbetets genomförande.

Fastighetsskötsel

Våra fastighetsskötare utför regelbunden tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll i fastigheterna. Detta arbete bygger på upprätthållande av funktioner, förebyggande av fel samt kontroll och åtgärder för att upprätthålla en god boendemiljö. Övriga tjänster inom fastighetsdrift är förbättring av inomhusklimat, energioptimering och bearbetning av driftstatistik.

Våra fastighetsskötare har lång erfarenhet med förmågan att vidta de åtgärder som erfordras för att fastigheten alltid ska fungera som ett trivsamt boende.

Ekonomisk förvaltning

Brf Partner sköter det ekonomiska arbetet avseende hyror, bostadsöverlåtelser, bokföring, deklarationer, lägenhetsförtäckning med mera. Här hanteras skatteinbetalningar och upprättas årsredovisningar. Vi upprättar kvartals- eller halvårsredovisning, allt i enlighet med kundens önskemål. Vi sköter även eventuella problem med hyresinbetalningar där vi är kontaktbara över mail och telefon. 

Offertförfrågan